ప్రాజెక్ట్ వివరణ

గార్డెన్ బ్యాగ్స్ అనిపించింది

ప్రధాన పదార్థంగా భావించడం ద్వారా ఒక రకమైన పూర్తయిన ఉత్పత్తులు, నాన్ నేసిన సాంకేతిక ప్రక్రియ, తోలు మరియు కాన్వాస్ యొక్క సహాయక పదార్థం ద్వారా పూర్తి చేయాలి.